Copyright 2019 - 德晶科技股份有限公司

1.事實發生日:106/04/27

2.公司名稱:德晶科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用

5.發生緣由:董事會決議通過民國一○五年度合併財務報表。

6.因應措施:公告重要財務資訊。

7.其他應敘明事項: 本公司民國一○五年度合併財務報表業經106/04/27董事會通過,重要財務資訊如下:

105年度 (單位:新台幣仟元) 營業收入 533,680

                           營業毛利 48,261

                           營業損失 (11,465)

                           稅後淨損 (20,461)

                           基本每股盈餘(元) (0.72)