Copyright 2018 - 德晶科技股份有限公司

1. 董事會決議日期:107/04/23

2. 股東配發內容:  

                 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0  

                 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0  

                 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0  

                 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0  

                 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0  

                 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無。

4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元